Muligheder efter den sociale lovgivning

Indholdsfortegnelse

Flerbørnstilskud

Lovgivning

Hvorfor søge

At søge støtte efter § 52 stk 3

Søger du støtte efter § 52 stk. 3

Hvem kan typisk få hjælp efter § 52 stk. 3

Hvad kan man gøre, hvis man ikke ønsker at søge efter § 52

Forslag og ideer til hvad er der behov for

 

 

Flerbørnstilskud

Når du får tvillinger er du berettiget til flerbørnstilskud. Flerbørnstilskud får man udbetalt automatisk uden at behøve at søge. Der gives 1.876 kr. i kvartalet (2008) pr. barn udover det første barn, dvs. for det 2 barn. Tilskuddene gives, til børnene fylder syv år. Det er et krav, at alle børn har samme bopæl. Tilskuddet er skattefrit og udbetales hvert kvartal undtagen i specielle tilfælde, hvor tilskuddet udbetales for en kortere periode. Normalt er det moderen eller den, der har forældremyndigheden, som får tilskuddene udbetalt. læs mere på borger.dk.

 

Man kan også få flerbørnstilskud for adopterede tvillinger eller trillinger. Hvilke der skal ansøges om læs mere på Borger.dk

 

Lovgivning/ kommunaltilbud

Der er i dag ikke mange muligheder for at søge støtte efter den sociale lovgivning. Som jeg ser det, er der to muligheder. Enten kan du sende en ansøgning til kommunen, hvori du søger om hjælp til at få støtte efter den sociale lovgivning, og så er der den mulighed, at du kan søge støtte efter servicelovens paragraf 52 stk. 3, som omhandler særlig støtte til børn og unge herunder iværksættelse af foranstaltninger.

 

Servicelovens § 52 stk. 3 pkt.2

§ 52. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om foranstaltninger efter stk. 3, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns særlige behov for støtte. Afgørelsen træffes med samtykke fra forældremyndighedsindehaveren, jf. dog § 56.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan iværksætte hjælp inden for følgende typer af tilbud:

2) Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet.

 

Hvorfor søge?

Det har ikke været muligt, for mig, at finde en afgørelse fra Ankestyrelsen. En eventuel tilkendelse eller et afslag kunne have været ret interessant. Specielt for at få et indtryk af, hvad der er lagt til grund for afgørelsens udfald. De manglende afgørelser kan være et tegn på, at kun meget få søger hjælp, og at dem der søger og får afslag ikke anker afgørelsen. Begge procedurer er vigtige for at gøre opmærksom på, at der er et behov for familier, der får flere børn af gangen.

Jeg kan kun opfordre til, at tvillingeforældre søger støtte efter den sociale lovgivning, men forvent ikke at få noget.

Hvad skal det så gøre godt for?

Min pointe er, at jo flere vi er der søger, desto mere kan vi sprede kendskabet til tvillingefamiliers særlige behov. Eftersom det forventes, at flere og flere får tvillinger må efterspørgselen på hjælp også stige og kommunerne må flere gange end tidligere tage stilling til problematikken.

Jeg påstår ikke, at der sker mirakler, men hvis ikke man gør noget, sker der ikke noget. Så søg endelig I har intet at miste.

 

At søge støtte efter § 52 stk 3

Hvis man vælger at søge efter en § 52 stk 3 - skal man være opmærksom på, at der her er tale om en hjælp i hjemmet oftest i form af en hjemmehosser.

 

En hjemmehosser er en pædagog, der tilknyttes familien for at støtte dem i hverdagen fx med at: strukturere hverdagen, sørge for, at børnene kommer af sted i skole/institution, sørge for, at børnene kommer af sted til fritidsaktiviteter.

En hjemmehosser støtter og motiverer forældrene i forhold til grænsesætning over for børnene, relevant opdragelse, kontakt til omgivelserne, forskellige aktiviteter.

En hjemme hos-pædagog kan tilknyttes familien efter en konkret vurdering af familiens behov. Dette sker i samarbejde mellem forældrene og Familieafdelingen.

 

Hvis man søger efter denne paragraf, skal man være opmærksom på, hvad det er for en støtte man søger. Der er her tale om en person, der kommer ud og hjælper familien med at strukturere hverdagen, der er ikke tale om en praktisk hjælpeperson. Gør jer klart inden I søger, hvad er behovet?

 

Søger du støtte efter § 52 stk. 3

Du skal ligeledes være opmærksom på, at der i forbindelse med brug af denne paragraf skal iværksættes en undersøgelse; den såkaldte § 50 undersøgelse. kommunen har 4 måneder til at lave en § 50 undersøgelse, efter 4 måneder skal der træffes en afgørelse, om hvorvidt du er berettiget til støtte.

 

Servicelovens § 50 (undersøgelsen)

§ 50. Hvis det må antages, at et barn eller en ung trænger til særlig støtte, herunder på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, skal kommunalbestyrelsen undersøge barnets eller den unges forhold. Afgørelsen træffes med samtykke fra forældremyndighedsindehaveren og den unge, der er fyldt 15 år, jf. dog stk. 9 og § 51.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsens undersøgelse, jf. stk. 1, skal anlægge en helhedsbetragtning, der skal omfatte barnets eller den unges

1) udvikling og adfærd,

2) familieforhold,

3) skoleforhold,

4) sundhedsforhold,

5) fritidsforhold og venskaber og

6) andre relevante forhold.

 

Ud over § 50 undersøgelsen foretager kommunen en økonomisk vurdering af, om familien selv vil kunne afholde udgifterne til en hjælpe/støtte person. Det har du formentlig ikke, hvis du er på en eller anden form for overførselsindkomst eller SU.

 

Hvem kan typisk få hjælp efter § 52 stk. 3

Alene

Typisk skal der være tale om en bekymring for, at barnets udvikling er truet. Det kan eventuelt være, fordi du er alene med to børn og har svært ved at give det enkelte barn den opmærksomhed, det har behov for, så det kan udvikle sig på lige fod med andre børn.

 

Når man enten ansøger om hjælp eller der indgives en indberetning fra sundhedsplejerske eller anden offentlig institution bliver der iværksat en undersøgelse (§50) af , om barnets udvikling er truet og i så fald, hvilken foranstaltning man mener kan hjælpe.

 

Måske har du en ægtefælle, som arbejder fuldtid, så du er alene med børnene og husholdningen. Der er måske andre søskende, som du også skal tage dig af. Det er vigtigt, at du i en ansøgning beskriver detaljeret, hvordan din hverdag forløber.

 

Netværk

I undersøgelse vil kommunen også undersøge, hvilke netværk der er til rådighed og lad nu vær med at pynte på det. Måske er du flov over du hverken har venner eller familie, som kan hjælpe. Måske har du været vant til at klare alting selv og bryder dig ikke om at bede om hjælp, men sandheden er, hvis ikke du erkender, at du har behov for hjælp og fortæller ærligt, hvilke ressourcer du har til rådighed, så risikerer du, at dine børn må betale prisen - lad vær med at spille supermand.

 

Økonomi

Som led i undersøgelsen foretager kommunen en økonomisk vurdering af, om I/du selv har mulighed for at afholde udgifterne til en hjælpe/støtte person, det har du formentlig ikke, hvis du er på en eller anden form for overførselsindkomst eller SU. Der kan være mange grunde til at økonomien ikke hænger sammen så det er vigtigt, at I/du hjælper kommunen med at få belyst denne side af sagen. Måske kan I ikke låne flere penge, og I har ikke mulighed for at tjene mere end det I gør.

 

Hvad kan man gøre, hvis man ikke ønsker at søge efter § 52

Det kan være rigtig svært for ikke at sige umuligt at få hjælp efter § 52, men det skal ikke forhindre os i at søge hjælp alligevel.

 

Hvis vi skal rykke noget i systemet, er vi nødt til at søge kommunerne om hjælp efter den sociale lovgivning; jo flere der søger desto bedre. Flere ansøgninger i samme kommune viser, at der er et behov, som ikke kan dækkes via den sociale lovgivning.

 

Eftersom tvillingeforældre har brug for støtten primært i begyndelsen dvs. de første 3- 6 måneder, kan det ikke harmonere med kommunens praksis med en undersøgelsesfrist på 4 måneder og en vurdering af, om barnet er truet. I den tid der går med at undersøge, kan barnet i princippet have taget skade.

 

Det der efter min mening er behov for, er et beredskab, som har til formål at virke forebyggende.

Beredskab i 1980erne

Jeg har hørt, at man både i Farum og Værløse kommune tilbage i 1980èrne har haft en ordning, hvor hjemmeplejen tog ud og passende syge børn, så forældrene kunne tage på arbejde. Et sådan beredskab kunne måske udbygges til et beredskab til aflastning af praktiske gøremål i hjemmet for tvillingeforældre.

 

Mormorordningen

Man kunne eventuelt udbygge mormor ordningen til at give mormoderen et kursus i flerbørnsfamiliers behov. Beredskabet forestiller jeg mig er en forbyggende foranstaltning, så det ikke ender med, at børnenes udvikling er truet som følge af manglende overskud fra forældrenes side.

 

Tvillingehjælp

Der har tidligere været etableret ordninger med tvillingehjælp blandt andet i Aalborg, København og Værløse kommune. Denne ordning har fungeret således, at det enten har været en langtidsledig, som er blevet sendt ud som hjælp eller en ung langtidsledig med interesse i at tage en social eller sundhedsuddannelse. Jeg har set, at man nogle steder bruger manglen på langtidsledige som undskyldning for, at der ikke kan etableres tvillingehjælp. Spørgsmålet er om langtidsledige, der yder praktisk hjælp i hjemmet er en løsning? I nogen tilfælde har det fungeret, men i rigtig mange har det ikke været en succes.

Måske er der ikke den store motivation i at blive sendt ud til en familie, hvor alt er kaos, og hvor der ikke er det store overskud til at sætte den langtidsledige ind i, hvad familien har behov for. Jeg kan i hvert fald godt forestille mig, at man føler sig mere til besvær end til gavn.

 

 

 

Søgeord: tvillingemor | arrangementer | ammepude tvillinger | tvillinger til sv?mning | tvillingeg?stebog | En?ggede tvillinger | gode r?d om tvillinger | g?stebog for tvillinger | tvillinger en?ggede | tvillinger |