Procedure for behandling af ansøgninger - Hvad kan du gøre, og hvad kan du forvente kommunen gør

 

Indholdfortegnelse

At søge om hjælp

klage ved urimelig lang sagsbehandlingstid

Kommunens modtagelse af ansøgningen

§ 50 undersøgelsen

Partshøring

Afgørelse

Klage over afgørelsen

 

Ansøge

Du kan ansøge både mundtligt og skriftlig. Jeg vil dog anbefale, at al korrespondance med kommunen forgår, så vidt det er muligt, på skrift. Det vil stille dig bedre i en eventuel klage sag.

 

Klage ved urimelig lang sagsbehandlingstid

Man kan som hovedregel ikke klage førend, man har modtaget en afgørelse. Dog kan man altid klage over sagsbehandlingen, herunder urimelig langsagsbehandlingstid. Det er derfor vigtigt, at du kan dokumentere behandlingstiden, hvornår har kommunen modtaget din ansøgning, hvilke sagsbehandlingsskridt har der været i sagen?

 

Kommunens modtagelse af sagen

Når kommunen modtager din ansøgning, skal du ikke forvente, at du får et brev om, at den er modtaget. Det er derfor en god idé, at ringe og bede om en bekræftelse. Du kan ikke kræve en skriftlig bekræftelse. Til gengæld kan du løbende bede om aktindsigt i din sag, specielt hvis du har mistanke om, at der ikke sker noget i sagen.

 

Kommunens undersøgelse

For at socialrådgiveren som sidder med netop din sag kan vurdere om jeres familie er berettiget til hjælp, skal der foretages en undersøgelse efter service lovens § 50. Her vurderes det, om børnenes udvikling er truet.

 

Følgende forhold vil blive undersøgt: børnenes udvikling og adfærd, jeres indbyrdes familieforhold, og børnenes sundhedsforhold. Selve undersøgelsen bliver kaldt en § 50 undersøgelse.

 

Bed om hjemmebesøg

Når kommunen kontakter dig for at få din medvirken til undersøgelsen, så bed om, at socialrådgiveren kommer ud på hjemmebesøg. Det vil de fleste socialrådgiver meget gerne. Spørgsmålet er, om de kan få tid til det. Gør hvad du kan for, at de kommer til dig og din familie og ikke omvendt. Socialrådgiveren kan have svært ved at forestille sig det kaos, der er inde i dit hoved og i hjemmet, hvis du sidder velfriseret og duftende af parfume alene på hendes/hans kontor - Sørg for de kommer hjem til dig - det er vigtigt, de ser, hvad der er dit behov, når de senere skal lave en beskrivelse

 

Brug af sundhedsplejersken

Du kan eventuelt have sundhedsplejersken med i processen, men det er intet krav. Jeg forestiller mig, at hun kan bruges til at sætte ord på de problematikker, du oplever i hverdagen samt lave en udtalelse om børnenes udvikling.

 

Partshøring

Inden der træffes afgørelse i din sag skal du gøres bekendt med det materiale, som der træffes afgørelse på grundlag af. Du vil formentlig få tilsendt sagens akter, som du skal læse igennem - det er vigtigt, at du er opmærksom på, om der mangler noget, som har afgørende betydning for sagen.

Du kan godt være uenig med den pågældende socialrådgivers vurderinger, og der er i princippet ikke så meget at gøre ved det. Er det tilfældet skal du bede om, at det bliver noteret, at du ikke erklærer dig enig. En partshøring handler ikke om, at I skal blive enige, men om at du skal gøres bekendt med, hvad der ligges til grund for en afgørelse.

 

Afgørelse

Din sag vil formentlig blive drøftet på et møde, hvor der også er andre end din socialrådgiver til stede, så selvom din socialrådgiver har sagt, at det er en glat sag eller at du ikke skal forvente noget, så er det ikke kun op til hende/ham.

 

En afgørelse hvor du får medhold kan meddels mundtligt, men jeg vil dog råde dig til at få det på skrift.

En afgørelse hvor du for afslag eller delvist afslag skal meddels skriftligt med klagevejledning.

 

Klage

Man kan klage, når man har modtaget en afgørelse.

 

Derudover kan man klage over sagsbehandlingen, herunder urimelig lang sagsbehandlings tid, klagen skal indgives til din socialrådgivers overordnet. Da man meget sjældent aner hvem det er, så kan du klage til selve chefen for afdelingen, borgmesteren og i københavnskommune borgerrådgiveren.

 

Ønsker du, at klage over afgørelsen, så skal du læse klagevejledningen og følge den.

 

 

 

 

Søgeord: skriv i g?stebogen | tvillinge klapvogn | gode r?d om tvillinger | tvilling | babyudstyr | gravide | tvillingearrangementer | tvillinge mor | tvillinger f?dsel | tvillingeportal |